Mäns våld mot kvinnor är en av de saker som provocerar och engagerar mig mest. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper och har blivit ett globalt samhällsproblem.

Det händer om och om igen, ett slag-en ursäkt, och har det hänt en gång så kommer det att hända igen.

 

Våld är alltid våld-oavsett om det är fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt men gemensamt för alla typer av våld är ändå att det handlar om maktutövning.

  • Fysiskt våld kan vara slag, sparkar, knuffar, stryptag och liknande

Det finns även någonting som heter passivt, fysiskt våld och det innebär till exempel att man nekar någon sömn, undanhåller mediciner eller att man utsätter någon för långvarig psykisk stress. Alltså sådant som sedan leder till fysiska biverkningar.

  • Psykiskt våld kan vara olika typer av verbala kränkningar, hot eller isolering
  • Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja
  • Materiellt våld – att förstöra någon annans privata ägodelar eller att hota att slå sönder möbler och inredning
  • Ekonomiskt våld kan vara att undanhålla ekonomiska tillgångar eller att göra sin partner ekonomiskt beroende.

Varje år dödas i genomsnitt 16 kvinnor av en man som de har en nära relation med. Var fjärde kvinna har någon gång i livet varit utsatt för våld av en partner eller före detta partner.

Vid varje siffra finns ett ansikte.

pixabay.com

Vem är mannen som slår?

En vanlig bakomliggande orsak hos gärningsmannen är psykisk ohälsa, som ångest och depression. Det kan också handla om kontrollbehov, maktbegär missbruk eller att upprätthålla familjens heder. Ofta förekommande är en kombination av flera faktorer. Behovet av kontroll blir ofta extra tydligt vid separation eller skilsmässa.
Partnern växlar i sitt humör och i sina handlingar. Ibland är han snäll och omtänksam men kan lika snabbt vända till att vara kritisk, arg eller kränkande och våldet brukar byggas upp under en längre tid och förändras steg för steg. Precis som i andra parrelationer börjar även förhållanden som slutar i misshandel med förälskelse och kärlek. Våldet kommer inte i början av relationen, när det skulle vara lätt att dra sig ur, utan först när förhållandet är väl etablerat.

 

Barnen

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har någon gång upplevt våld i hemmet och våld i familjen är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling.
Ett barn som växer upp med våld i sin vardag kan utveckla ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Hur ett barn tolkar och hanterar våldet beror på ålder, kön och personliga egenskaper. Barn upplever och bearbetar våld på olika sätt men gemensamt för alla dessa barn är givetvis att det är oerhört traumatiskt.
Att utsätta ett barn för att bevittna våld i nära relationer har tidigare inte varit brottsligt enligt lag men från den 1 Juli 2021 införs en ny bestämmelse i brottsbalken om det nya brottet barnfridsbrott, som kan ge upp till fyra års fängelse.

pixabay.com

 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området. Du kommer i kontakt med kvinnofridslinjen på telefonnummer 020-50 50 50.

Alla kommuner har information om kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour, lokala jourer och andra organisationer på kommunens hemsida.

Våga fråga! Våga lyssna! Våga agera !

Det här är avskyvärda handlingar som samhället aldrig får blunda för.

 

Källa: kvinnofridslinjen.se och bra.se